LINE ID: 0918863469
คำแนะนำของระบบ
ส่วนสำคัญของระบบ
รายชื่อรายงานในระบบ
ตัวอย่างรูปภาพของระบบ
ตัวอย่างวีดีโอของระบบ
ความต้องการของระบบ
ย้อนกลับดูโปรแกรมทั้งหมด
โปรแกรมบัญชี Fox

 

โปรแกรมบัญชี Fox

 

รายงานในโปรแกรมบัญชี Fox

รายงานซื้อ

1. ยอดซื้อประจําวัน โดยละเอียด

1. รายงานการซื้อ 2. รายงานลดหนี้ 2. การ์ดประวัติผู้ขาย

3. รายงานการซื้อ - ตามผู้ขาย

1. แยกรายเดือน 2. รายสินค้า3. เทียบปีที่แล้ว/เป้าหมาย4. เรียงจากมาก --> น้อย (AMT) 5. ผู้ขายที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

4. รายงานการซื้อ - ตามสินค้า

1. แยกรายเดือน2. รายผู้ขาย3. เรียงจากมาก --> น้อย (AMT) 4. เทียบปีที่แล้ว/เป้าหมาย5. รายฝ่าย เทียบเป้าหมาย6. สรุปยอดซื้อสินค้า รายฝ่าย7. สรุปยอดซื้อสินค้า

5. รายงานยอดสั่งซื้อ

1. รายวัน2. รายละเอียด

6. ประวัติการซื้อ/เสนอราคาสินค้า

1. ราคาซื้อสินค้าล่าสุด2. เปรียบเทียบราคาเสนอ

7. รายงานยอดการส่งคืน

8. รายงานยอดค้างรับ (จากสั่งซื้อ)

1. ตามใบสั่งซื้อ2. ตามสินค้า/ผู้ขาย

9. รายงาน อื่นๆ

1. เป้าหมายรายผู้ขาย2. เป้าหมายรายสิค้า3. สินค้าที่ทยอยรับแต่ยังไม่ป้อนบิลซื้อ

0. พิมพ์รายงานภาษีซื้อ

1. ปกติ2. VAT=03. จัดเรียงรายการตามเวลาป้อนข้อมูล

A. รายงานใบขอซื้อ/ใบเสนอราคาที่รออนุมัติ

B. รายงานใบสั่งซื้อที่รออนุมัติ

รายงานขาย

1. ยอดขายประจําวัน

2. การ์ดประวัติการขาย

1. การ์ดประวัติลูกค้า2. การ์ดประวัติพนักงานขาย 3. รายงานการขาย - ตามลูกค้า1. แยกรายเดือน2. หักส่วนลด3. รายบิล - หักส่วนลด/คืน4. ขายแต่ละสินค้าเท่าใด5. เทียบปีที่แล้ว/เป้าหมาย6. เรียงจากมาก --> น้อย7. เปรียบเทียบสินค้าA. เปรียบเทียบ ยอดขาย 12 เดือน (AMT) B. เปรียบเทียบ เป้าหมายC. เปรียบเทียบ ยอดปีที่แล้ว

4. รายงานการขาย - ตามพนักงานขาย

1. แยกรายเดือน (AMT) 2. หักส่วนลด (AMT) 3. รายบิล - หักส่วนลด/ คืน4. ขายแต่ละสินค้าเทาใด5. ขายแต่ละลูกค้าเทาใด6. เทียบปีที่แล้ว / เป้าหมาย7. เรียงจากมาก --> น้อยA. เปรียบเทียบ ยอดขาย 12 เดือน (AMT)

5. รายงานการขาย - ตามสินค้า

1. แยกรายเดือน2. หักส่วนลด3. รายบิล หักส่วนลด / คืน4. ขายให้ลูกค้าใดบ้าง5. ขายโดยพนักงานใดบ้าง6. แยกรายเดือน (QTY) 7. เทียบปีที่แล้ว / เป้าหมาย8. เรียงจากมาก --> น้อย9. สรุปขายสินค้า รายฝ่าย เทียบปีที่แล้ว / เป้าหมาย

6. รายงานการขาย - อื่นๆ

1. สรุปยอดขายไตรมาส 1. รายลูกค้า2. รายพนักงานขาย3. รายสินค้า2. เปรียบเทียบยอดลูกค้า3. ยอดขายสินค้า ตามเขต+กลุ่มสินค้า4. ประมาณการยอดขาย 1. รายลูกค้า2. รายพนักงานขาย3. รายสินค้า5. ลูกค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว6. พนักงานขายที่ไม่มีการเคลื่อนไหว7. สินค้าที่ทยอยส่งแต่ยังไม่ป้อนบิลขาย8. ใบลดหนี้

7. สรุปกําไร / ขาดทุน เบื้องต้น

1. ตามสินค้า2. ตามบิล3. ตามลูกค้า4. ตามพนักงานขาย

8. รายงานการรับคืนสินค้า

1. สรุปยอดคืน ตามลูกค้า2. สรุปยอดคืน ตามพนักงานขาย

9. รายงานสินค้าค้างส่ง (จากการจอง)

1. ยอดค้างส่ง ตามใบจอง2. ยอดค้างส่ง สรุปตามสินค้า3. ยอดค้างส่ง สรุปตามลูกค้า4. ยอดค้างส่ง สรุปตามพนักงานขาย5. ยอดค้างส่ง สรุปตาม เขต+กลุ่มสินค้า6. ประวัติส่งรายใบจอง

0. ประวัติการเสนอราคา

A. รายงานช่วยงานเบ็ดเตล็ด

1. ราคาสินค้า 1. ทั้งบริษัท2. เปรียบเทียบราคาซื้อ - ขาย2. ตารองราคาสินค้า3. เป้าหมายการขาย รายลูกค้า4. เป้าหมายการขาย รายพนักงานขาย5. เป้าหมายการขาย รายสินค้า

B. พิมพ์รายงานภาษีขาย

1. ปกติ2. VAT=03. จัดเรียงรายการตามเวลาป้อนข้อมูล

C. รายงานใบเสนอราคาขายที่รออนุมัติ

D. รายงานใบจองสินค้า/ใบรับงานที่รออนุมัติ

E. รายงานขออนุมัติรับคืนสินค้า

1. ใบขออนุมัติรับคืนสินค้า2. รายงานใบขออนุมัติรับคืนสินค้าที่รออนุมัติ3. รายงานใบขออนุมัติรับคืนสินค้าที่อนุมัติแล้งแต่ยังไม่ได้รับคืน
รายงานรับเงิน

1. การ์ดลูกหนี้

1. ตั้งแต่ - ต้นงวด2. ตั้งแต่ - วันที่ตามระบุ

2. สรุปการรับเงินสด/เช็ค (ประจําวัน)

1. โดยละเอียด2. โดยสรุป3. สรุปการรับเช็คประจําวัน

3. สรุปการรับเงิน -รายลูกค้า

4. ยอดลูกหนี้คงเหลือ

1. แยกตามลูกหนี้2. เรียงตามวันที่บิล3. ภาระหนี้สินทั้งหมด (บิล+เช็คคงเหลือ)4. ระบุวันที่ -รายเขต/กลุ่มลูกค้า

5. ยอดหนี้ค้างตามพนักงานขาย

6. เงินรับมัดจำ /ล่วงหน้า คงเหลือ

7. บิลที่ถึงกำหนดวางบิล

8. รายงานการกำหนดรับเงิน

9. รายงานการชำระเงิน / คอมมิชชั่น

1. สรุปเมื่อรับเงินแล้ว2. สรุปยอดส่วนลดประเภทต่างๆ3. สรุปยอดขาย -ส่วนลดทุกประเภท4. สรุปเมื่อรับเงินแล้ว -ตามใบรับเงิน5. สรุปเมื่อรับเงินแล้ว -ตามสินค้า6. สรุปเมื่อเช็คผ่าน ตามเงินในเช็ค

0. พิมพ์ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย

1. พิมพ์ ภ.ง.ด.53 (นิติบุคคล)2. ปรับปรุงเงื่อนไขภาษี/วันที่ส่ง/คำอธิบาย
รายงานจ่ายเงิน

1. การ์ดเจ้าหนี้

1. ตั้งแต่ต้นงวด2. ตั้งแต่วันที่ตามระบุ

2. สรุปการจ่ายเงินสด/เช็ค

1. โดยละเอียด2. โดยสรุป3. สรุปการจ่ายเช็คประจำวัน

3. สรุปยอดรับ-จ่ายเช็ค/เงินสด

4. พิมพ์เช็คจ่ายลงฟอร์ม

5. ยอดเจ้าหนี้คงเหลือ

6. จ่ายมัดจำ/ล่วงหน้า-คงเหลือ

7. รายการนัดจ่ายเงิน

8. พิมพ์ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย

1. พิมพ์ใบรับรองหักภาษี-จากใบรับวางบิล2. พิมพ์ใบรับรองหักภาษี-จากการจ่ายเงิน3. สรุปนำส่งภาษีหัก ณ. ที่จ่าย4. พิมพ์ ภ.ง.ด.53 / ภ.ง.ด.35. ปรับปรุงเงื่อนไขภาษี/วันที่ส่ง/คำอธิบาย
รายงานเช็ครับ

1. พิมพ์ใบฝากธนาคาร

2. สรุปเช็ครับเข้าธนาคาร

3. สรุปเช็ครับคงเหลือ

1. แสดงเรียงตามวันที่ในเช็ค2. แสดงตามวันที่รับ3. สรุปตามธนาคาร4. สรุปตามลูกหนี้

4. สรุปเช็ครับรอเรียกเก็บ

1. ตามวันที่ในเช็ค2. ตามธนาคาร

5. ประวัติเช็ครับคืน

6. สรุปเช็ครับผ่าน

7. ทะเบียนเช็ครับ

รายงานเช็คจ่าย

1. สรุปเช็คจ่ายคงเหลือ

1. แสดงเรียงตามวันที่ในเช็ค2. แสดงเรียงตามวันจ่าย3. แสดงแยกตามธนาคาร4. สรุปตามเจ้าหนี้

2. ประวัติจ่ายเช็คคืน

3. สรุปเช็คจ่ายผ่าน

4. ทะเบียนเช็คจ่าย

5. แสดงรายละเอียดเช็คจากเลขที่เช็ค

รายงานสินค้า

1. การ์ดสินค้า-จำนวน

1. ตั้งแต่ ต้นงวด2. ตั้งแต่วันที่ตามระบุ3. สรุปตาม-กลุ่มสินค้า+คลัง

2. การ์ดสินค้า-จำนวน+มูลค่า

1. โดยละเอียด2. โดยสรุป

3. ยอดคงเหลือสินค้า (จำนวน)

1. รายคลัง2. ในทุกๆคลัง3. แยกตามประเภท+กลุ่มสินค้า

4. รายงารบริหารสินค้าคงคลัง

1. ยอดสต๊อกคงเหลือ-เฉพาะที่ถึงจุดสั่งซื้อ2. ยอดสต๊อกคงเหลือ-หักยอดจอง3. มูลค่าแบบ FIFO - หักยอดจอง4. สินค้าหมดอายุ5. สินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว6. สรุปสินค้าในทุกๆสาขาในเครือ7. อื่นๆ8. กระแสสินค้าในอนาคต9. มูลค่าสินค้าคงเหลือ ตามล็อท0. มูลค่าสินค้าคงเหลือ ตามต้นทุนมาตรฐาน
รายงานบัญชี

1. งบดุล

1. รายเดือน2. 12 เดือน3. เทียบเป้าหมาย4. เทียบปีที่แล้ว5. เทียบงวดที่แล้ว

2. งบกําไร/ขาดทุน

1. รายเดือน2. 12 เดือน3. เทียบเป้าหมาย4. เทียบปีที่แล้ว5. เทียบงวดที่แล้ว

3. งบกระแสเงินสด (ทางอ้อม)

4. บัญชีแยกประเภท

5. สมุดรายวันก่อนผ่านบัญชี

6. สมุดรายวัน

7. งบทดลอง

8. งบค่าใช้จ่ายการผลิต

รายงาน Audit Trail

1. ประวัติการใช้ระบบ

Tel: 091-886-3469, 02-962-0611 Email: green_ringo@hotmail.com, info@foxacc.com, foxacc9@gmail.com