LINE ID: 0918863469
คำแนะนำของระบบ
ส่วนสำคัญของระบบ
รายชื่อรายงานในระบบ
ตัวอย่างรูปภาพของระบบ
ตัวอย่างวีดีโอของระบบ
ความต้องการของระบบ
ย้อนกลับดูโปรแกรมทั้งหมด
โปรแกรมบัญชี Fox

 

โปรแกรมบัญชี Fox

 

คำแนะนำของโปรแกรมบัญชี Fox

โปรแกรมบัญชี Fox รวมระบบสต็อก ระบบบาร์โค้ด ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบลูกหนี้และรับเงิน ระบบเจ้าหนี้ และจ่ายเงิน บริหารเช็ครับ บริหารเช็คจ่าย ธนาคาร ระบบเงินเดือนและบุคคล ระบบทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา ระบบขายหน้าร้าน/POS และระบบบัญชี
ทุกฝ่ายอยู่ในบริษัทสามารถใช้ฐานข้อมูลเดียวกันโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลหลายครั้ง เมื่อบันทึกข้อมูลระบบสามารถบันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อผู้ใช้งานบันทึกบิลขายระบบสามารถบันทึกเอกสารฉบับนี้ในรายงานภาษีขายและบันทึกในรายงานลูกหนี้คงเหลือและบันทึกใบสำคัญทางบัญชีและผ่านบัญชี ได้โดยอัตโนมัติ
ระบบอื่นๆเชื่อมโยงกับระบบบัญชี สามารถลงบัญชีโดยอัตโนมัติ และออกงบดุล งบกำไรขาดทุน ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอถึงสิ้นงวด
โปรแกรมบัญชี Fox มีภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาจีน, ภาษาพม่า

รองรับ e-Invoice/e-Receipt ผู้ใช้งานสามารถเลือกพิมพ์ใบกำกับภาษีเป็นกระดาษได้และสามารถเลือกส่งข้อมูลใบกำกับภาษีทางออนไลน์ไปยังผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล e-Invoice เพื่อให้ลูกค้าดาวน์โหลดใบกำกับภาษีทางออนไลน์ได้ ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใบกำกับภาษีเป็นกระดาษ ประหยัดในการใช้กระดาษและไม่จำเป็นต้องจัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษีเป็นระยะเวลาสิบปีอีก

จุดเด่นของระบบบัญชี
1. วิธีการลงบัญชีสต๊อกสามารถเลือกใช้ Perpetual หรือ Periodic ได้
2. วิธีการคำนวณต้นทุนขายสามารถเลือกใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) หรือ วิธีถัวเฉลี่ย (Average)
3. จำนวนคลังสินค้าไม่จำกัด สามารถคำนวณจำนวนสินค้าคงเหลือและมูลค่าสินค้าคงเหลือ แยกตามแต่ละคลังสินค้าหรือรวมคำนวณได้
4. จำนวน Cost Center ไม่จำกัด สามารถระบุ Cost Center จากฝ่าย แผนก และหน่วยงาน สามารถออกงบกำไรขาดทุนตามแต่ละ Cost Center มีความเหมาะสมกับกิจการก่อสร้าง
5. สามารถกำหนดเลขที่ใบสำคัญของแต่ละสมุดบัญชีได้ 5 แบบ ได้แก่ 0=ป้อนเลขที่เอง, 1=ZZxxxx, 2=YYxxxx, 3=YYMMxxxx, 4=YYMMDDxx (ZZ=คำนำหน้าของแต่ละสมุด, Y=ปี, M=เดือน, D=วันที่เอกสาร, x=Running number)
6. ช่องข้อมูลอธิบายของใบสำคัญและของแต่ละชื่อบัญชีรองรับจำนวนอักษรได้ไม่จำกัด
7. สามารถเลือกใช้บัญชีค่าใช้จ่ายได้หลายบัญชีในเอกสารค่าใช้จ่าย ระบบสามารถลงบัญชีค่าใช้จ่ายเหล่านั้นในใบสำคัญเดียวกันได้
8. สามารถใช้สกุลเงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศในบิลซื้อและบิลขายได้ ระบบสามารถคำนวณจำนวนเงินจากสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทได้ เมื่อบันทึกชำระเงินระบบสามารถคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันกับอัตราแลกเปลี่ยนเดิม เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปมากสามารถปรับปรุงเจ้าหนี้คงเหลือและลูกหนี้คงเหลือได้ ทำให้งบดุลถูกต้องเสมอ
9. สามารถตั้งงบประมาณตามแต่ละบัญชีหรือแต่ละลูกค้า สามารถเปรียบเทียบตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเลขของงบประมาณเพื่อวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ
10. สามารถซ่อนรายการบัญชีจากผังบัญชี ผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิในการใช้จะไม่สามารถดูข้อมูลใบสำคัญที่ใช้รหัสบัญชีที่ซ่อนไว้ได้ เพื่อรักษาความลับ
11. สามารถนำเข้าข้อมูลลงเวลาเข้า-ออกพนักงาน จาก เครื่องอ่านลายนิ้วมือ (fingerprint scanners) หรือเครื่องรูดบัตร เข้ามาระบบ ระบบจะคำนวณเวลาทำงาน เวลาขาดงาน เวลามาสาย เบี้ยขยันและคำนวณเงินเดือน เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เชื่อมโยงกับระบบบัญชี สามารถลงบัญชีโดยอัตโนมัติ
12. มีงบการเงินต่างๆ เช่น บัญชีแยกประเภท สมุดรายวัน งบทดลอง กระดาษทำการ งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด

สามารถใช้ภาษาไทย ภาษอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน ในการทำงาน
1. เปลี่ยนภาษาการใช้งานได้ง่าย โดยการคลิกเม้าส์เพียงหนึ่งครั้ง
2. สามารถอธิบายชื่อของสินค้า ชื่อบัญชี ชื่อลูกค้า ชื่อเจ้าหนี้ ฯลฯ ได้หลายภาษา และสามารถแสดงในรายงานต่างๆ พร้อมกันได้ทุกภาษา
3. สามารถเลือกแสดงภาษาได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

ระบบการรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากที่สุด
1. สามารถกำหนดขอบเขตของข้อมูลตามแต่ละผู้ใช้งานหรือกลุ่มผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะไม่สามารถดูข้อมูลนอกจากขอบเขตที่กำหนดไว้ เช่น พนักงานฝ่ายจัดซื้อจะสามารถดูข้อมูลได้เฉพาะการซื้อเท่านั้นโดยไม่สามารถดูข้อมูลการขายได้
2. สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของแต่ละผู้ใช้งานและกลุ่มผู้ใช้งานตามประเภทปฏิบัติ คือ เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล พิมพ์ข้อมูล ผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิในประเภทปฏิบัตินั้นจะไม่สามารถเลือกประเภทปฏิบัตินั้นได้ เช่น ในหน้าจอบิลขาย ถ้าผู้ใช้งานไม่มีสิทธิในการเพิ่มข้อมูลจะไม่สามารถเพิ่มบิลขายฉบับใหม่ได้ ถ้าไม่มีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลจะไม่สามารถแก้ไขบิลขายได้ ถ้าไม่มีสิทธิในการลบจะไม่สามารถลบบิลขายได้ ถ้าไม่มีสิทธิในการพิมพ์จะไม่สามารถพิมพ์บิลขายได้
3. สามารถกำหนดให้แต่ละผู้ใช้งานมีสิทธิในการใช้รูปแบบรายงานใดบ้างของแต่ละรายงาน เช่น บิลขาย สามารถพิมพ์ออกเป็นรูปแบบใบกำกับภาษีมาตรฐานและรูปแบบใบส่งของชั่วคราว ผู้ใช้งานที่มีสิทธิในการพิมพ์เป็นรูปแบบใบกำกับภาษีมาตรฐานเท่านั้นจะไม่สามารถพิมพ์ออกเป็นรูปแบบอื่นได้ ในระบบมีรายงานมากกว่า 300 และสามารถระบุสิทธิได้เช่นเดียวกัน. สำหรับรายงานใหม่ที่ผู้ใช้งานสร้างมาด้วยตัวเอง ก็สามารถระบุสิทธิในการใช้งานได้เช่นเดียวกัน

จุดเด่นอื่นๆ
1. ผู้ใช้งานหลายคนสามารถใช้โปรแกรมบัญชี Fox พร้อมกันได้ผ่าน LAN หรือ internet
2. สามารถใช้ฐานข้อมูล MS SQL Server ได้ ปลอดภัยมากขึ้น ทำงานเร็วขึ้น สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น
3. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรูปแบบรายงานได้ด้วยตัวเองและสามารถเพิ่มรูปแบบรายงานได้
4. ระบบสามารถใช้บาร์โค้ดในการจัดการสต๊อก สามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดได้ สามารถใช้บาร์โค้ดแบบ 2D สามารถรวมข้อมูลได้ถึง 2000 อักษรในบาร์โค้ดเดียวกัน

สามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดมือถือ (handheld) เพื่อควบคุมสินค้าได้

 

5. สามารถส่งแฟกซ์หรืออีเมลให้ลูกค้าโดยตรงได้จากระบบ เช่น ส่งแคตตาล็อคสินค้าให้ลูกค้าครั้งละกี่คนก็ได้ไม่จำกัด
6. ระบบสามารถเตือนผู้ใช้งานเมื่อมีลูกหนี้จะถึงกำหนดชำระ และสามารถตั้งค่าเวลาการเตือนให้เตือนหลายครั้งได้ เช่น ให้เตือน 3 วันก่อนถึงกำหนดเป็นครั้งที่ 1 เตือน 2 วันก่อนถึงกำหนดเป็นครั้งที่ 2 เตือนวันถึงกำหนดเป็นครั้งที่ 3 และถ้าไม่ได้รับเงินตามกำหนด เตือนวันที่ 2 ของวันที่เกินกำหนดเป็นครั้งที่ 4

7. มีระบบควบคุมการผลิต สามารถวางแผนการผลิตด้วย Bill of Materials (BOM) สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท สามารถใช้ในโรงงาน ภาพต่อไปนี้คือแผนผังลำดับงานของระบบควบคุมการผลิต

Production Flow Chart

 

โปรแกรมบัญชี Fox Accounting รับรองโดยกรมสรรพากร เลขที่ 0567

 

รับเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ซอฟต์แวร์รองรับธุรกิจของลูกค้าได้ 100%

หมายเหตุ : โปรแกรมแต่ละเวอร์ชันจะมีฟังก์ชันที่ต่างกัน

Tel: 091-886-3469, 02-962-0611 Email: green_ringo@hotmail.com, info@foxacc.com, foxacc9@gmail.com