LINE ID: mike-lm
ย้อนกลับดูโปรแกรมทั้งหมด
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ Fox CRM Software

 

ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ Fox CRM Software

 

ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ Fox CRM Software ช่วยจัดการกระบวนการทั้งหมดในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้าจริง

บันทึกข้อมูลลูกค้าเป้าหมายพร้อมรายละเอียดและสามารถส่งอีเมลส่งเสริมการขายไปยังลูกค้าเป้าหมาย

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดวางแผนการติดต่อลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย ตารางเวลาการติดต่อสามารถแสดงได้บนปฏิทิน

บันทึกประวัติการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายรวมถึงอีเมลโทรศัพท์ ฯลฯ

Tel: 091-886-3469, 02-962-0611 Email: info@foxacc.com, foxacc9@gmail.com